QTECH BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

QTech Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi (‘’QTech’’ veya ‘’Şirket ‘’) kişisel verilerin korunmasına büyük hassasiyet göstermektedir. QTech gerçek kişilere ait kişisel verileri 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (‘’Kanun’’ veya ‘’KVKK’’) ve buna bağlı ikincil düzenlemeler ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu Karar’larına bağlı olarak emredilen sınırlar çerçevesinde işlemektedir.

İşbu Politika Veri Sorumlusu sıfatıyla, Kanun’un 10. Maddesinde yer alan aydınlatma yükümlülüğün yerine getirilmesi ve yine Kanun’un 11. Maddesinde yer alan haklarına ilişkin veri sahiplerinin en şeffaf şekilde bilgilendirilmesi amaçlarıyla düzenlenmiştir.

İşbu Politika çalışan, çalışan adayı, müşteri, potansiyel müşteri, iş ortağı, tedarikçi ile diğer 3. gerçek kişilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerini kapsamaktadır.

1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

QTech, Anayasa’nın 20. Maddesi başta olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ikincil düzenlemeler ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarında öngörülen usul ve esaslara uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesini ve korunmasını sağlamak amacıyla aşağıda sıralanan ilkeleri çalışma prensibi olarak benimsemiştir:

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma ilkesi; QTech veri sahiplerinin makul beklentilerini dikkate alarak veri işleme amacının dışına çıkmadan mümkün olan en az miktarda veri işlemektedir. Veri işleme faaliyetinin ilgili kişi için şeffaf olması için özen gösterir ve bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirir.

Kişisel verilerin doğru ve güncel olma ilkesi; QTech kişisel verilerin doğru ve güncel olmasına önem vermektedir. Gerektiğinde verilerin güncellenmesi ve doğruluklarının teyit edilmesi sağlanmaktadır.

Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme ilkesi; kişisel veriler kesin, açık ve meşru amaçlarla işlenmektedir. QTech kişisel verileri ilgili kişiye belirttiği amaçlar haricinde hiçbir amaçla kesinlikle işlememektedir.

Kişisel verilerin işlendikleri amaca bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ilkesi; veri işleme faaliyetini sadece amacın gerçekleştirilmesi için yeterli ve gerekli olan verilerle sınırlı tutulmaktadır. Amacın gerçekleştirilmesine elverişli olmayan ve ihtiyaç duyulmayan verilerden kaçınmaktadır.

Kişisel verilerin gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi; QTech Türk Ceza Kanunu Madde 138 ve KVKK Madde 4 ve Madde 7’ye uygun olarak, işledikleri kişisel verileri, yalnızca ilgili mevzuat ve kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz öncelikle işlemeye konu kişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta belirli bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit etmektedir. Yasal bir süre belirlenmişse, bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal süre belirlenmemişse, işleme amacının gerçekleşmesi için gerekli olan süre belirlenir ve kişisel veriler bu süreyle sınırlı olarak saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda veya ilgili kişinin talebi ile QTech tarafından belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

1.1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimizin fiziken ziyareti esnasında, iş birimlerimiz aracılığıyla, sözlü iletişim, elden teslim, kâğıt ortamı, sözleşmeler, bilgi toplama formları, e-posta, internet sitesi, QTech adına işletilen sosyal medya hesapları, telefon ve benzeri diğer vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.

QTech hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz işlenebilecek ve verilerinizin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak amacıyla gerektiğinde güncellenebilecektir.

1.2. Kişisel Verileri İşlemenin Hukuki Gerekçesi

Kanun’un 5. Maddesi 1. Fıkrası gereği Kişisel veriler kural olarak veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Açık rıza veri sahibinin ilgili konuda bilgilendirilerek, özgür iradesinin alınmasıyla gerçekleşir. Ancak Kanun’un 5. Maddesi 2. Fıkrası kapsamında ise aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde kişisel veriler veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi: Kanunlarda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açık bir düzenleme bulunması halinde kişisel veriler veri sahibinin rızası alınmadan işlenebilir.

Fiili imkânsızlık nedeniyle ilgili kişinin açık rızasının alınamaması: Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması: Veri sahibi tarafından herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış ve alenileştirilme sonucu herkesin bilgisine açılmış olan kişisel veriler alenileştirme amacı ile sınırlı olarak işlenebilecektir.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

Veri Sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması: Veri Sorumlusu öncelikle kişisel veriyi işlemesi sonucunda elde edeceği meşru menfaati belirler ve kişisel verilerin işlenmesinin veri sahibinin hak ve özgürlükleri üzerindeki olası etkisini değerlendirir, menfaat dengesinin bozulmadığı kanaatindeyse işleme faaliyetini gerçekleştirir.

1.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Muhafaza edilmesi ve aktarılması bakımında kişisel verilere kıyasla ek önlemler alınması gerektiğinden Özel Nitelikli Verilerin işlenmesinde QTech hassasiyet göstermektedir. Özel nitelikli kişisel veriler öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek nitelikteki verilerdir. Kanun’un 6. Maddesinde sınırlı sayıda belirtilen özel nitelikli kişisel veriler; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Özel nitelikli kişisel verilerin ilgili kişilerin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

1.4. İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

QTech tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, işlem güvenliği, risk yönetimi, finans, mesleki deneyim, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar, sağlık bilgileri, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri veri kategorilerinde kişisel veriler işlenebilmektedir.

İşlenen kişisel veriler QTech tarafından yürütülen faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir.

1.5. Veri Sahipleri

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası; çalışan, çalışan adayı, müşteri, potansiyel müşteri, iş ortağı, tedarikçi ile diğer 3. Gerçek kişilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerini kapsamaktadır.

1.6. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

QTech iş birimleri tarafından elde edilen Kişisel Veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları aşağıda sıralanan ana amaçlar ve onlara bağlı alt amaçlarla işlenebilmektedir.

İnsan kaynakları politikası ve süreçlerinin planlanması, geliştirilmesi ve yürütülmesi kapsamında ;

§ Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

§ Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi

§ Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi

§ Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

§ Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi

§ Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi

§ Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

§ Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

§ İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması

§ İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi

§ Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi

§ Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

§ Ücret politikasının yürütülmesi

§ Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Kurumsal ilişkilerin icrası, planlanması ve yönetilmesi kapsamında;

§ Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi

§ İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi

§ İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

§ İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi

§ İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi

§ Organizasyon ve etkinlik yönetimi

§ Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

§ Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi

§ Talep / şikayetlerin takibi

§ Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi

§ Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Şirket ticari faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerinin sunulması ve müşteri ilişkilerinin yönetilmesi kapsamında;

§ İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

§ Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

§ Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

§ Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

§ Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

§ Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

§ Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi

§ Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

§ Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi

§ Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

Şirketin ve şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi kapsamında;

§ Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

§ Erişim yetkilerinin yürütülmesi

§ Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

§ Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi

§ Fiziksel mekân güvenliğinin temini

§ Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

§ Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

§ Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini

§ Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında;

§ Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

§ Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

§ Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

§ Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

§ Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

2. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin yurt içine ve yurt dışına aktarılmasında Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde düzenlenen hususlara uygun hareket edilmektedir. Veri aktarımı, aktarım amacıyla bağlantılı, sınırlı ve yeterli ölçüde gerçekleştirilmektedir.

2.1. Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları

Kişisel verilerin aktarılması için kişisel veri sahibinin açık rızası aranmakla birlikte, aşağıda sayılan koşullardan en az birinin var olması halinde Veri Sorumlusu, Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dâhil gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel verileri aktarılabilir.

§ Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

§ Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,

§ Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

§ Veri sahibi tarafından kişisel verileri alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı,

§ Veri Sorumlusunun veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

§ Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Veri Sorumlusunun meşru menfaatlerinin sağlanması için zorunlu olması,

§ Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına
hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.

Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılabilecektir.

2.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika ‘da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dâhil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde aktarılabilecektir:

· Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

· Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülkelere yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarılabilecektir.

2.3. Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarıldığı

QTech tarafından işlenen kişisel veriler, Kanun’un 8.ve 9. kapsamında;

§ Hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği bilgilerin verilmesi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak SGK, Gelir İdaresi Başkanlığı ve diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

§ Eğitim, muhasebe, hukuk vb. konularda hizmet desteği alınması amacıyla (SMMM, Dışarıdan Destek Alınan Hukuk Bürosu) gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine,

§ Satın alma faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla tedarikçilere,

§ İş ortaklığı amaçlarının yerine getirilmesiyle amacıyla sınırlı olarak iş ortaklarına,

§ Yurt içinde ve yurt dışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği alınan firmalara (sunucu, h osting, program, bulut bilişim) ve veri tabanı yurt dışında bulunan e-posta ile paylaşılmaları durumunda yurt dışına aktarılabilmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN VE GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI

Kişisel Verilerin korunmasını isteme hakkı; 2010 yılında 5982 sayılı Kanun’la yapılan Anayasa değişikliği ile Anayasa’nın 20. maddesine ilave bir fıkra eklenerek “özel hayatın gizliliği ve korunması hakkı” kapsamında Anayasal güvenceye kavuşmuştur.

QTech, Kanun’un 12. Maddesi kapsamında kişisel verilerin niteliğine uygun olarak; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli tedbirleri sağlamaktadır.

4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI FARKINDALIĞIN SAĞLANMASI VE DENETİM

Şirketimiz kişisel verilerin korunmasına büyük önem vermektedir. Çalışanların KVKK eğitimlerine katılmasına ve farkındalığın oluşmasına özen gösterilmektedir.

Şirketimiz için KVKK Politikaları düzenlenmiştir, kişisel veri içeren faaliyetlerde bu politikalarda düzenlenen usul ve esaslara uygun hareket edilmektedir. Politikaların yürütülmesi, çalışan hareketlerinin Politikalara uygunluğunun takibi, Politikanın yayımlanması ve güncellenmesi, veri imha işlemlerinin gerçekleştirilmesi hususunda sorumlu kişiler ve görev dağılımları belirlenmiştir.

Şirketimiz kişisel verilerin işlenmesi ve bilgi güvenliği konularında kanun değişikliği ve Kurul Kararlarına uygun olarak gerekli güncellemeleri yapma yetkisine haizdir.

Şirket KVKK kapsamında gerekli denetimleri yapmaktadır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

QTech, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve söz konusu faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen sürelere uygun olarak muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda veya veri sahibinin talebi ile Bankamız tarafından belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

6. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI

Şirketimiz kişisel veri işleme faaliyetleri esnasında verisi işlenen ilgili kişileri; işlenen veri kategorileri, veri işleme amaçları, veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi, veri aktarımı yapılan alıcı gruplar ve aktarım amacı, veri sahibi olarak hakları ve Veri Sorumlusu olan Şirketimiz hakkında bilgilendirmektedir. Şirketimiz Kanun’un 10.maddesinde emredilen aydınlatma yükümlülüğünü Kurum tarafından yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Rehberinde düzenlenen usul ve esaslara uygun olarak yerine getirmektedir. Gerekli aydınlatmalar veri toplama yöntemine uygun olarak elektronik veya fiziki ortamlarda yayımlanmaktadır.

7. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

7.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’ un 11. Maddesinde düzenlenen haklarınız:

§ Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

§ Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

§ Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

§ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

§ Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

§ Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

§ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

§ Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

7.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Yukarıda sıralanan başvuru ve taleplerinizi internet sitemizde yayımlanan Veri Sahibi Başvuru Formu‘ nu doldurarak bir nüshasını;

§ Ventus Tower Adalet Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cad. No: 6 İç Kapı No: 205 Bayraklı / İzmir adresimize elden teslim edebilir veya noter kanalı ile iletebilirsiniz.

§ Elektronik posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızıinfo@qtech.com.tr adresimize iletebilirsiniz.

Başvurunuzda bulunması gereken hususlar ile başvuru yöntemine ilişkin detaylı bilgiye internet sitemizde yayımlanan Veri Sahibi Başvuru Formu’ndan ulaşabilirsiniz.

Başvuruda; ad soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranız, yabancılar için uyruk, pasaport numarası veya varsa kimlik numaranız, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranız ve talep konunuzun bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. Başvuru formu doldurmadan hazırlanacak başvurularda bu paragrafta sayılan hususların eksiksiz olarak Şirket’imize iletilmesi gerekmektedir. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir.

Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Şirketimiz tarafından başvuru sahibinin, ilgili kişi olduğunun teyit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle iletilmesini sağlamak adına doğrulayıcı bilgiler talep edilebilecektir. (Örneğin kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi ek doğrulamalar istenebilir.)

Başvuruda yer alan talebiniz, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin şirket için ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Talebinizin kabul edilmesi halinde gereği yerine getirilir. Ancak talebiniz, yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu reddedilirse, ret gerekçesi ile birlikte tarafınıza yazılı yahut elektronik ortamda bildirilir.

Veri sorumlusuna başvuru ve kurula şikâyet haklarınızla ilgili olarak detaylı bilgiye Kanun’un Dördüncü Bölümünde belirtilen 13, 14 ve 15. maddelerinden ulaşabilirsiniz.

7.3. Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunun Reddedilmesi

QTech, Kanun’un 28. Maddesi gereği aşağıda yer alan hallerde veri sahibinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

§ Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.

§ Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

§ Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

§ Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi.

§ Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince bu Kanunun amacına ve temel ilkelerine uygun ve orantılı olmak kaydıyla veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10 uncu, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. ve Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü düzenleyen 16. maddeleri aşağıdaki hâllerde uygulanmaz:

§ Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

§ İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

§ Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

§ Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

8. VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Unvanı : QTech Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi

Vergi Dairesi- No.su : Karşıyaka V.D. – 4600942492

Adresi : Adalet Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cd. No:6 D:205 Bayraklı-İZMİR

Telefon No.su : 0 850 888 70 99

E-Mail : info@qtech.com.tr

9. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ

Bu Politika 17./01/2023 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. QTech, Kişisel Verilerin korunması hakkındaki uygulamaları ve yasal düzenlemeler hakkında güncel bilgiler sunmak amacıyla Politikada değişiklikler yapma hakkını saklı tutar. Politikanın tamamının veya belirli maddelerinin güncellenmesi durumunda güncellemeler yayımlandıkları tarihte yürürlüğe girer.

Politikanın yürütülmesinden, Kanun’a uyum sürecine ilişkin tüm iş ve eylemlerin takibinden, koordinasyon ve denetiminden Veri Sorumlusu olarak QTech sorumludur. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, QTech yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.

Ek: Tanımları Düzenleyen Tablo

TANIMLAR

AÇIKLAMA

Kişisel veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.

Açık rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder. Veri sahibinin her zaman onayını geri alma hakkı vardır.

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

İlgili kişi/Veri Sahibi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişidir.

İrtibat Kişisi

Veri sorumlusu ile ilgili kişi veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu arasındaki iletişimin sağlanmasından sorumlu kişidir.

Kişisel verilerin işlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Veri kayıt sistemi

Kişisel verilerin belirli kıstaslara göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.

Anonim hâle getirme

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder.

Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur.

Kurum

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’dur.

Veri işleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.